Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

H εταιρεία με την επωνυμία Q ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο

«QREP S.A. που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού στον αριθμό 171, έχει Α.Φ.Μ. 800647669 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά κι εκπροσωπείται νόμιμα, καλούμενη στο εξής « η Εταιρεία » και που ενεργεί ως ειδική αντιπρόσωπος ζημιών στην Ελλάδα της εδρεύουσας στη  Μάλτα αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία « QIC EUROPE LIMITED », η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών   ( Ε.Π.Υ. ), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει κάθε κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη συμμόρφωσή της με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, ιδίως με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679             ( Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ), εφεξής ο « Κανονισμός » για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τα παρακάτω συγκροτούν την πολιτική που ακολουθούμε στο πλαίσιο της ανωτέρω συμμόρφωσής μας και, ειδικότερα:

1.             Τις γενικές αρχές που ακολουθούμε κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.             Ποια δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την εταιρεία μας.

3.             Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας.

4.             Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα.

5.             Διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες.

6.             Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα και τι γίνεται όταν περάσει.

7.             Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

8.             Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

9.             Εγκατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης για λόγους Ασφαλείας.

10.         Επικαιροποίηση – τροποποίηση της Πολιτικής μας.  

 

1. Γενικές αρχές κατά την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Η Εταιρεία μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία κι ειδικότερα μεριμνώντας ώστε:

·                     Η συλλογή να πραγματοποιείται πάντοτε με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό.

·                     Να γίνεται με τη συναίνεση του υποκειμένου των δικαιωμάτων, αφού προηγουμένως κάθε φορά έχει αναλυτικά ενημερωθεί για όλα όσα δικαιούται να γνωρίζει, καθώς και για τα δικαιώματά του, με κυριότερο το δικαίωμά ανάκλησής της ελεύθερα, οποτεδήποτε, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

·                     Κάθε επεξεργασία των δεδομένων να πραγματοποιείται κατά τρόπο σύννομο, σε συμμόρφωση είτε με τη σχετική προηγούμενη συναίνεση του υποκειμένου, αν πρόκειται για επεξεργασίες που γίνονται βάσει αυτής, είτε με την κατά περίπτωση νόμιμη βάση που επιτρέπει την εκάστοτε επεξεργασία.

·                     Τα δεδομένα να είναι συναφή με το σκοπό της επεξεργασίας, πρόσφορα, ακριβή και τα ελάχιστα αναγκαία σε σχέση με τον εκάστοτε σκοπό.

·                     Τα δεδομένα να υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση, επικαιροποίηση ή συμπλήρωσή τους, ώστε πάντοτε να ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα.

·                     Τα δεδομένα να διατηρούνται για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, με βάση πάντοτε τον σκοπό της επεξεργασίας τους.

·                     Να τηρούνται κάθε στιγμή τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων από κάθε κίνδυνο, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, καταστροφή, παράνομη χρήση κλπ.

Ειδικώς ως προς την συγκατάθεση του υποκειμένου, ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο, δεν απαιτείται :

(α) όταν πρόκειται για επεξεργασίες που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση σύμβασης που το υποκείμενο έχει συνάψει μαζί μας ή προκειμένου να ικανοποιήσουμε δικό του αίτημα, πριν από τη σύναψη της σύμβασης,

(β) όταν πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις νόμιμες υποχρεώσεις της,

(γ) όταν γίνονται για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου,

(δ) όταν γίνονται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και

(ε) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία μας, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.

Δεδομένα ανηλίκων τηρούνται από την Εταιρεία μόνον εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συμβατικής σχέσης προς όφελος των ανηλίκων. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους.

 

2. Ποια δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Η Εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες ώστε να ελέγχουμε την ακρίβειά τους, παράλληλα βέβαια με την υποχρέωση των υποκειμένων να ενημερώνουν έγκαιρα την Εταιρεία για κάθε τυχόν μεταβολή.

Συγκεκριμένα, η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης, π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ..

β. Δεδομένα Επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ.

γ. Δεδομένα Πληρωμής, π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες.

δ. Δεδομένα Ασφάλισης, ήτοι δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, ( π.χ. σε σχέση με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history)

ε. Δεδομένα Διακανονισμού, ήτοι δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/εξαγοράς/καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

Σχετικώς με τις αυτοματοποιημένες επεξεργασίες, με τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης και με βάση τα δεδομένα που δηλώνονται από τον υποψήφιο λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο σε αυτήν, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που νομίμως τηρούνται στο αρχείο της Υ.Σ.Α.Ε. κατ΄ εφαρμογή της Υ.Α. με αρ. πρωτ. Κ4-155/10.1.1985, η Εταιρεία διενεργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων του με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου και τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας απόφασης σχετικής με την αιτούμενη ασφάλιση. Ειδικότερα:

(α) Οι ως άνω αυτοματοποιημένες διαδικασίες ( π.χ. χρήση αλγορίθμου, εγχειριδίων ) επιτρέπουν στην Εταιρεία την εκτίμηση του υπό ανάληψη κινδύνου προκειμένου να καθορίσει (i) εάν η αίτηση ασφάλισης γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται, (ii) σε περίπτωση αποδοχής, το κατάλληλο και αναλογικό ύψος του ασφαλίστρου και τους τυχόν ειδικούς όρους υπό τους οποίους μπορεί να συναφθεί το επιθυμούμενο πρόγραμμα.

(β) Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία βασίζονται σε μαθηματικές/στατιστικές αναλύσεις των κρίσιμων παραμέτρων που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να επιφέρει καθώς και την ορθή τιμολόγησή του ( για παράδειγμα, η παλαιότητα του κτιρίου επιφέρει αύξηση του ασφαλίστρου στην ασφάλιση περιουσίας ).

(γ) Σε περίπτωση απόρριψής της αίτησης του υποψήφιου λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου ή σε περίπτωση διατύπωσης εκ μέρους του αντιρρήσεων ή αμφισβήτησης οποιουδήποτε στοιχείου του αποτελέσματος που προκύπτει μέσω της ακολουθητέας διαδικασίας, αυτός δικαιούται να εναντιωθεί, ζητώντας να γίνει έλεγχος του αποτελέσματος ή τμήματος αυτού από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας. Δύναται επίσης να επικοινωνεί με την Εταιρεία για την παροχή διευκρινίσεων/επεξηγήσεων ή και για τη διατύπωση της άποψής του επί του αποτελέσματος.

 

3. Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας.

Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

α. εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, του καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων της σύμβασης αυτής, καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου,

β. διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού ( ασφαλίσματος ),

γ. συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και για την αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης,

δ. έρευνα που δύναται η Εταιρεία να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου.

Επιπλέον των παραπάνω, ενδέχεται η Εταιρεία να επεξεργαστεί δεδομένα στο πλαίσιο ενημέρωσης των υποκειμένων για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς και τρίτων εταιρειών, τα οποία διαθέτει η Εταιρεία και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των υποκειμένων, εφόσον έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους για τον σκοπό αυτό.

 

4. Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα.

Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν:

α. σε ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές εταιρείες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος,

β. σε δημόσιες/δικαστικές Αρχές,

γ. στην Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιρειών ( αρχείο Υ.Σ.Α.Ε. ) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος,

δ.  σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, επιχειρήσεις φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών βοήθειας, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, δικηγόρους, ιατρούς, ερευνητές ή πραγματογνώμονες.

 

5. Διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Η Εταιρεία εφόσον χρειαστεί να προβεί σε διαβίβαση δεδομένων του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου εκτός Ελλάδος ή και εκτός Ε.Ε., αυτό θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 44 επ. του Γ.Κ.Π.Δ. Ε.Ε. 679/2016. Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου     ( Ε.Ο.Χ. ), πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ. ) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία ( π.χ. το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει συναινέσει ρητά στη διαβίβαση ). Η Εταιρεία διασφαλίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές.

 

6. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα και τι γίνεται όταν περάσει.

Η Εταιρεία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι ( 20 ) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε ( 5 ) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Στις άλλες περιπτώσεις, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων θα είναι αυτός που προβλέπεται από το νόμο, την τυχόν άλλη υπάρχουσα σύμβαση, την τυχόν χορηγηθείσα συγκατάθεση του υποκειμένου και τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας εφόσον δεν υπερτερούν τα δικαιώματα των υποκειμένων.

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας και βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης ( outsourcing ) ή άλλου είδους συμφωνιών.

 

7.Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Κάθε υποκείμενο δικαιούται να ασκεί κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016 ) και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία δικαιώματα, υπό τις προϋποθέσεις που σχετικά ορίζονται. Πιο  συγκεκριμένα:

·                     Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.

·                     Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που τον αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων αυτού.

·                     Δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί και δεν δικαιολογείται από άλλη νόμιμη αιτία.

·                     Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων του σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους.

·                     Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρεία. Για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας         ( Ζηργάνος Ευστάθιος του Αθανασίου, Αγίου Κωνσταντίνου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10431,            email: dpo@qrepsa.com), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε γραπτώς ( Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23 ), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

 

8.Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

Η Εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει και εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων. Τονίζονται ιδιαίτερα, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:

·                     Διασφάλιση Απόρρητου και Ασφάλειας Επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου. Επιπλέον πραγματοποιούνται σε τακτική βάση έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης, όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν πάντοτε στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.

·                     Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα, η Εταιρεία έχει θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, με τα οποία επιτυγχάνεται η προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δικτύων δεδομένων και φωνής που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, ελέγχεται αποτελεσματικά η πρόσβαση των χρηστών στα πληροφοριακά της συστήματα και διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται, εντοπίζονται έγκαιρα και προλαμβάνονται, όσο είναι δυνατόν, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

 

9. Εγκατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης για λόγους Ασφαλείας.

Με σκοπό την πρόληψη κλοπής αγαθών, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, την ασφάλεια του προσωπικού, τοποθετούνται από την Εταιρεία κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στις εγκαταστάσεις της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι σύμφωνη με τις επιταγές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

 

10. Επικαιροποίηση –τροποποίηση της Πολιτικής μας.

Η Εταιρεία δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Πολιτική θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας, στον οποίο και παραπέμπουμε κάθε συναλλασσόμενο μαζί μας, προκειμένου να είναι πάντοτε ενήμερος.

Αίτηση Διαγραφής GR
Αίτηση Διόρθωσης GR
Αίτηση Εναντίωσης GR
Αίτηση Πρόσβασης GR
Αίτηση Φορητότητας GR
Αίτηση Περιορισμού Επεξεργασίας GR
Αίτηση Διαγραφής EN
Αίτηση Διόρθωσης EN
Αίτηση Εναντίωσης EN
Αίτηση Πρόσβασης EN
Αίτηση Φορητότητας EN
Αίτηση Περιορισμού Επεξεργασίας EN
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
LinkedIn
Instagram